Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

Formularze ZUS

ZUS E-101 xls
Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego

ZUS E-102 xls
Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek

ZUS E-103 xls
Korzystanie z prawa wyboru

ZUS E-124 xls
Wniosek o zasiłek pogrzegowy

ZUS E-207 xls
Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

ZUS E-22 xls
Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego)

ZUS E-22a xls
Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny

ZUS E-24 xls
Wniosek o wydanie druków legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników i członków rodziny

ZUS E-25 xls
Imienny wykaz wydanych legitymacji dla pracowników - członków rodziny

ZUS Inw Woj xls
Wniosek o wydanie książeczki inwalidy wojennego/wojskowego

ZUS Kp-1 xls
Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

ZUS Kp-3 xls
Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego

ZUS N-10 xls
Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego

ZUS N-9 xls
Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego

ZUS N-9A xls
Załącznik do wniosku o ustalenie uprawień do świadczenia pieniężnego

ZUS Np-7 xls
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

ZUS Rach Bank xls
Informacja o rachunku bankowym

ZUS Renta Socj xls
Wniosek o rentę socjalną

ZUS Rp-1 xls
Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy

ZUS Rp-13 xls
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta - rencisty

ZUS Rp-15 xls
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej